Definovanie cieľov ako celku


Pozn.:Z obvodu pozemkových úprav sú vyňaté pozemky zastavaných území obcí, priemyselné a dobývacie areály, cintoríny a letiská. Projekty PÚ preto nenavrhujú opatrenia v areáloch území vyňatých z obvodu PÚ.